Váš najbližší e-shop

Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Prevádzkovateľ internetového obchodu SHOP COMTEC týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať. Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie. Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkach na dobierku.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu SHOP COMTEC súčasne zavätuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť
kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov, ktorý je účinný od 1.7.2013. 

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.shop.comtec.sk

COMTEC s.r.o.

Hviezdoslavova 19

915 01, Nové Mesto nad Váhom

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.shop.comtec.sk

2. Sprostredkovateľ

Geis Parcel SK s.r.o.

Trňanská 6

960 01 Zvolen

 ICO: 46489592

IČ DPH: SK2023410301

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" pri doručení tovaru.

3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke shop.comtec.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov*
   - Adresa trvalého bydliska / sídla*
   - IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia
   - Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje
   - Meno kontaktnej osoby*
   - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný
     prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
   - Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená
     osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).

• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Partnerská kuriérska spoločnosť: Geis  Parcel SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IĆO: 46489592, IĆ DPH: SK2023410301
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

   - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
   - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
   - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
   - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
   - Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
   - Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
   - Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese eshop@comtec.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.